Thursday, August 10, 2006

Panalangin ( Talking to God)


Salamat Panginoon " Carpe Diem (Seize The Day ) " (Isang Panalangin)

05.05.2004 Thursday ( revised Friday July 28, 2006 11:22PM)

"Salamat, Panginoon
Sa Isang Magandang Araw na nagdaan.
Sana bukas, bigyan mo ako uli ng panibagong pag-asa.
At sapat na lakas na harapin ang Hamon ng Buhay!"
"Sana sa pagmulat ng aking mga mata at kaisipan,
Ikaw ang una kong (naming) maisip.
Upang sa mga sumunod na sandali
Ay maitama ang landas ng aking buhay!"
"Salamat sa mga biyayang aking (aming) natatanggap
Umasa kang sa bawa't araw ng aking (aming) buhay
Ang aming isip, salita at gawa
Nawa ay maging kalugod-lugod
Sa Iyong Kalooban at paningin
At maging karapat-dapat sa 'Yong Kaharian
Sa Ngalan ng Ama, ng iyong Anak na si Hesus
At ng Espiritu Santo, Amen!"

-Memen Belarmino "The Prodigal Son"

The Lord Is My Sheperd............

Prayer before leaving home:
"Lord, Blessed me when I come in, and Blessed me when I go out!"

Prayer before meal:"
Lord, Blessed this food that we have to receive,May this serve as to energize our body and a healthy mind!"

We bring back the praise in YOU, in the name of Jesus our Lord, Amen!"Our Father....Hail Mary...Holy Mary... Glory be...

I am the Way, the Life and the Truth... No one comes to my Father except through Me!
For Thine is the Kingdom and the Power and the Glory Forever and ever, Amen!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home